Shree Swaminarayan Mandir Sapkada - Murti Prathishta Mahotsav

Category
Patotsav
Date
Monday, 25 April, 2022 - Friday, 29 April, 2022
Venue
Shree Swaminarayan Mandir Sapkada
Telephone
Email
info@swaminarayan.in

Shree Swaminarayan Mandir Sapkada will be celebrating Murti Prathishta Mahotsav from Monday 25th April to Friday 29th April 2022.

Katha (Scripture)
Shreemad Bhagwat 10th Skand

Vakta (Narator)
S.G Shastri Swami Divyaprakash Dasji
S.G Shastri Swami Vrajvalabh Dasji

Katha Timings
Morning: 8:00AM to 12:00PM (local time)
Evening: 3:00PM to 6:00PM (local time)

Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page
Sapakda-Patrika Page

Local Date and Time: