Shree Swaminarayan Mandir Visnagar - Purshottam Prakash Katha

Category
Katha Parayan
Date
Sunday, 21 August, 2022 - Saturday, 27 August, 2022
Venue
Shree Swaminarayan Mandir Lal Darvaja Visnagar
Telephone
Email
info@swaminarayan.in

Shree Swaminarayan Mandir Visnagar will be hosting Purshottam Prakash Katha Parayan from Sunday 21st August to Saturday 27th August 2022

Katha (Scripture)
Purshottam Prakash Katha

Vakta (Narrator)
S.G. Swami Satsangsagar Dasji

Local Date and Time: