banner.png

Shree Swaminarayan Mandir Chhapaiya

Babhnan - Mankapur Road Chhapaiya,
Uttar Pradesh, 
271305, 
India
Tel: +91 96481 13765
Web: chhapaiya.com / Email: info@chhapaiya.com

Local Date and Time: