banner.jpg

Shree Swaminarayan Mandir Kanpur

Kisan Nagar Kanpur,
Uttar Pradesh,
209304,
India
Tel: +91 92359 02842
Web: swaminarayan.in / Email: info@swaminarayan.in

Local Date and Time:

  1. Pictures
01